Arengukava

  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks, arengukava uuendamise korra ning ressursside planeerimise.
  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava lähtub lasteaed Pääsupesa põhimäärusest ja Jõelähtme valla arengukavast.
  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava koostamisel osalesid kõik töötajad ja hoolekogu liikmed. Arengukava koostamist juhtis arengukomisjon koosseisus juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, 2 õpetajate  esindajat , õpetaja abi, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed.

 

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamise määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017027 

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava 2017-2020: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/1201/7027/M-2%20lisa.pdf#