Arengukava

  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks, arengukava uuendamise korra ning ressursside planeerimise.
  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava lähtub lasteaed Pääsupesa põhimäärusest ja Jõelähtme valla arengukavast.
  • Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava koostamisse olid kaasatud kõik töötajad ja hoolekogu liikmed. Arengukava koostamisel osalesid direktor, õppealajuhataja, sekretär, majandusjuhataja,  5 õpetajate esindajat.

 

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamise määrus:

Joelahtme_Vallavalitsuse_maarus_nr1

https://www.riigiteataja.ee/akt/416012021009

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava 2021-2023:

Arengukava 2021-2023