Dokumendid

Meile olulised seadused:

• Koolieelse Lasteasutuse Seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017016?leiaKehtiv 

• Lastekaitseseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv

• Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326

 

 

Muud tähtsad dokumendid:

Loo Lasteaed Pääsupesa lastevanemate rahulolu-uuring 2018 üldkokkuvõte

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmisest aruandmise kord