Eripedagoog

 

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega lapse toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Toimub esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega ning lapse lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

 

Eripedagoogi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

 • Lapse erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine.
 • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine.
 • Lapse ealise ja erivajadusliku tausta põhjal lähima arengutsooni väljaselgitamine, õppetegevuste planeerimine ja õpetamine.
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
 • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel.

 

Mõningaid teisi eripedagoogi olulisi igapäevatöö osasid:

 • Töökava, sh individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja arenduskava koostamine.
 • Sekkumine eriolukordade lahendamiseks.
 • Eripedagoogiline nõustamine (vanemad, spetsialistid, kolleegid).
 • Kolleegide, teiste spetsialistide ja üliõpilaste koolitamine ning juhendamine.
 • Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide kavandamine ja koostamine.

 

Eripedagoog-nõustaja (MA) Agnes Aasmäe on lastega töötanud alates 2013. aastast. Ta on kokku puutunud mitmete erinevate erivajadustega isikutega nii isiklikus elus, kui tööalaselt lasteaedades, koolides ning rehabilitatsiooniasutuses. Iseennast peab Agnes ennekõike praktiliseks ja hingega asja juures olevaks eripedagoogiks, mitte „valge kitliga“ spetsialistiks keda vanemad või kaastöölised kartma peavad.

Erivajadus ei ole Agnese silmis midagi halba, sest tema meelest on igaüks meist oma (eri)vajadustega. Eripedagoogina soovib Agnes toetada iga lisa abi vajava lasteaialapse võimalusi kooliks ettevalmistumisel, kui ka igapäevaelus hakkama saamisel. Lisaks, et laps tuleks toime oma tunnetega, oskaks enda käitumist eale ja oskustele vastavalt analüüsida ja reguleerida; saaks hakkama peenmotoorilist tugevust ja võimekust nõudvate tegevustega ning tuleks toime erinevate ülesannetega mis nõuavad tähelepanu, keskendumist ja mõtlemist.

Eriline side on Agnesel pervasiivse arenguhäiretega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste arendamisel, kui ka keele- ja kõneprobleemidega laste toetamisel. Eripedagoogina toetab Agnes keele- ja kõneprobleemidega lastel: suumotoorika tugevdamist, häälikute tundmist ning lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist. Töös lastega peab Agnes oluliseks ennekõike koostööd lapse vanematega, õpetajatega ja vajaduse tekkimisel teiste lapse igapäeva ellu kuuluvate (tugi)isikutega. Koostöö puudumisel on Agnese silmis lapse arengu toetamine poolik ja vähe viljakas protsess, sest vaid läbi koostöö jõutakse soovitud eesmärkideni.

 

Eripedagoog Agnes Aasmäe´ga saab kontakti Eliisi keskkonnas, sõnumite vahendusel. Lisaks on võimalik eripedagoogiga kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.

 

Eripedagoogi tööpäevad:

 • Mai: 17, 22, 24, 31