Hoolekogu tegutsemise kord

LOO LASTEAED PÄÄSUPESA HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD


1. HOOLEKOGU ÜLESANNE

1.1. Loo lasteaed Pääsupesa hoolekogu (edaspidi lasteaia hoolekogu) on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on järgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

2.2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Jõelähtme vallavalitsuse otsustest, lasteaia põhimäärusest ning käesolevast tegutsemise korrast.

2. HOOLEKOGU KOOSSEIS

2.1. Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse ja lastevanemate esindajad ning võivad kuuluda lasteaeda toetavad isikud.

2.1.1. Lasteaia kõigi rühmade lapsevanemad valivad lasteaia-aasta alguses hoolekogu koosseisu esindaja. Rühma esindajal võib olla ka asendusliige.

2.1.2. Lisaks lastevanematele nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

2.2. Lasteaia direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul lasteaia-aasta algusest arvates.

2.3. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

2.4. Hoolekogu liikme isikliku sooviavalduse alusel võib liikme ennetähtaegselt hoolekogu kohustuste täitmisest vabastada.

3. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

3.1. Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

3.2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3.3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

3.4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;

3.5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

3.6. otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

3.7. hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

3.8. hoolekogu teeb ettepanekuid;

3.8.1. lasteaia õppekava heakskiitmise kohta;

3.8.2. vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;

3.8.3. vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta.

4. HOOLEKOGU KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

4.1. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

4.2. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või lasteaia direktor.

4.3. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

4.4. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

4.5. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.

4.6. Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta hoolekogusse mittekuuluvad isikud hoolekogu esimehe loal.

4.7. Hoolekogu liige on kohustatud teatama oma puudumisest (võimalusel asendab asendusliige).

4.8. Hoolekogu koosolekuid juhatab hoolekogu esimees või lasteaia direktor.

4.9. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu koosoleku protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias ühistel alustel lasteaia muude dokumentidega.

4.10. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees või tema asetäitja.

4.11. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud pooled hoolekogu liikmetest.

5. HOOLEKOGU OTSUSED JA NENDE TÄITMINE

5.1. Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, kuid võib korraldada ka salajase hääletamise.

5.2. Hoolekogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

5.3. Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega lasteaia õppe-kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

5.4. Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös hoolekogu, lasteaia pedagoogide ja teenindava personaliga ning lasteaia pidajaga.

5.5. Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega lasteaias tutvuda.

6. ARUANDLUS

6.1. Lasteaia juhtkond esitab hoolekogule ja vallvalitsusele aruande  õppe- ja kasvatustööst ning majandamisest iga õppeaasta lõpus.

6.2. Hoolekogu töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas.

§ 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

[RT I 2008, 13, 86 – jõust. 1.09.2008]

(3) Hoolekogu:

1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.