Hoolekogu

Hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020-2021

 

Koolieelse lasteasutuse seadus § 24. Hoolekogu:

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006?leiaKehtiv

 

Loo Lasteaed Pääsupesa põhimäärus § 8. Hoolekogu:

http://loolasteaed.ee/assets/Loo-Lasteaed-P%C3%A4%C3%A4supesa-p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus-01.01.2017.pdf