Lapsevanemale

Laste vastuvõttu Loo Pääsupesa lasteaeda reguleerib Jõelähtme vallavalitsuse poolt Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

Lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul aastaringselt, eelisjärjekorras on Jõelähtme valla registris olevad lapsed. Vastuvõtuks tuleb esitada avaldus lasteaia blanketil.  Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine rahvastikujärgse elukohaga Jõelähtme valda kuuluvate laste osas lõpeb 1. mail ning tulemustest teavitab direktor vanemat hiljemalt 1. juuniks.

Lasteaeda tulekul on vajalik:

  • lapsevanema avaldus
  • sünnitunnistuse või sünni tõendi koopia
  • sõlmida lasteaia koha kasutamise kokkulepe

Lasteaiakoha kasutamise kokkulepe

Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmine 2020

Avaldus lasteaiatoidu-osalustasu maksmisest vabastamiseks

Lapsevanema avaldus lapse väljaarvamise kohta

Lasteaiatasu

Lasteaias käimise eest tuleb maksta kohatasu ja toiduraha. Arve esitatakse Jõelähtme VV poolt ja kuulub tasumisele järgneva kuu 20.kuupäevaks.

Toiduraha on kuni 2 € päevas, sõltub kuu jooksul kulunud toiduainete maksumusest.  Toiduraha piirmäära muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Alates 1.jaanuarist 2016 on kohamaks  35 € kalendrikuus lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

Kohamaks on 116,80 € kalendrikuus lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

koolieelse-lasteasutuste-rahastamisel-vanemate-poolt-kaetava-osa-maara-kehtestamine

Töötasu alammäär

Kohamaksu suuruse määrab kohalik omavalitus. Kohamaksu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohamaksu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda vabastust kohamaksust ja/või toidurahast esitades vastavasisulise avalduse Jõelähtme Vallavalitsusele.